Vedtekter

Vedtatt på stiftelsesmøte 15. september 2018. Vedtektsendringer 26.09.2019
§ 1 FORMÅL

Ren Fordel er en nærings- og interesseorganisasjon som arbeider for alle typer virksomheter i Norge innenfor renhold- og eiendomsservicebransjen, herunder forvaltning, drift og vedlikehold (FDV-området), inkludert organisasjoner og bedrifter med et ideelt formål, både innen privat og offentlig sektor.

Ren Fordel er opprettet som en forening som medlemmene ved medlemskap blir medlem av.

Ren Fordel skal arbeide for:
 • å være bransjens talerør,
 • at medlemmene får arbeidsbetingelser og utviklingsmuligheter som gjør dem konkurransedyktige og lønnsomme, slik at de kan oppfylle sine samfunnsmessige oppgaver og sikre økonomisk vekst og velstandsutvikling innenfor en bærekraftig ramme,
 • å styrke medlemmenes faglige kompetanse,
 • å tilby medlemmene produktløsninger og kompetanse, herunder juridisk, innen bransjeområdet FDV på konkurransedyktige priser og
 • å være et støttende organ for sine medlemmer, blant annet ved å gi medlemmene best mulig innsikt i muligheter og utfordringer som ligger i bruk av produktløsningene som tilbys fra foreningens samarbeidspartnere.

§ 2 MEDLEMMER

§ 2-1 Medlemmer og medlemskap

Som medlemmer kan opptas virksomheter som driver i Norge. Dette omfatter både virksomheter innen privat og offentlig sektor.

Medlemskapet gjelder virksomheten i sin helhet, eller for avdelinger i virksomheten. Ved konsernforhold kan virksomheten velge om virksomheten går inn med hele konsernet eller går inn med enkelte virksomheter. Det foreligger konsernforhold der ett selskap (morselskapet) på grunn av avtale, eller som eier av aksjer eller selskapsandeler, har bestemmende innflytelse over et annet selskap (datterselskapet). Det skal være en konsernfordel på 10 % reduksjon i medlemskap ved inngåelse av hele konsernet.

Medlemmene plikter å overholde Ren Fordels vedtekter og vedtak. I tillegg skal alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester, og som ønsker å bli medlem av Ren Fordel, være godkjent av Arbeidstilsynet.

Medlemskap er først gyldig og skal regnes fra den dato virksomheten godkjennes som medlem.

§ 2-2 Opplysninger

Medlemmene plikter å oppgi til Ren Fordel antall arbeidstakere de sysselsetter, lønn og andre innberetningspliktige ytelser fra foregående år. Opplysningene skal gis på eget skjema og sendes Ren Fordel hvert år innen en frist fastsatt av styret.

Ren Fordel kan innhente statistiske oppgaver som grunnlag for utarbeidelse av bransjestatistikk, sykefraværsstatistikk, mv.

Videre kan Ren Fordel innhente andre opplysninger fra medlemmer som er nødvendige for å ivareta medlemmenes interesser.

Dersom Ren Fordel finner det nødvendig kan Ren Fordel anmode et medlem om å fremlegge dokumentasjon for at medlemmet overholder Ren Fordels vedtekter og/eller Arbeidstilsynets krav til godkjenning. Ønsker medlemmet ikke å fremlegge slik dokumentasjon, kan dette føre til eksklusjon etter § 2-6.

Ren Fordel plikter å behandle de opplysningene organisasjonen mottar i henhold til denne bestemmelsen på en forsvarlig måte. De skal videre oppbevares slik at det ikke oppstår fare for at uvedkommende får kjennskap til opplysningene, i henhold til GDPR og personvernopplysningsloven.

§ 2-3 Kontingent

Medlemskontingenten fastsettes etter følgende terskelverdier basert på årlig omsetning. Følgende trinn er gjeldende for årlig medlemsavgift:
 1. Virksomheter med årlig omsetning opp til 3 millioner Årlig medlemsavgift kr.: 5.000,-
 2. Virksomheter med årlig omsetning fra 3 - 5 millioner Årlig medlemsavgift kr.: 8.500,-
 3. Virksomheter med årlig omsetning fra kr. 5 – 15 millioner Årlig medlemsavgift kr.:12.000,-
 4. Virksomheter med årlig omsetning fra kr. 15 – 30 millioner Årlig medlemsavgift kr.: 15.000,-
 5. Virksomheter med årlig omsetning fra kr. 30 – 50 millioner Årlig medlemsavgift kr.: 20.000,-
 6. Virksomheter med årlig omsetning fra kr. 50 – 100 millioner Årlig medlemsavgift kr.: 30.000,-
 7. Virksomheter med årlig omsetning over 100 millioner Årlig medlemsavgift kr.: 50.000,-
 8. Medlemsavgiften forskudds faktureres to ganger pr. år januar og juni mnd.

For medlemmer som melder seg inn i løpet av året, beregnes medlemskontingenten forholdsmessig i forhold til antall måneder som gjenstår av året.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan strykes som medlem av organisasjonen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§ 2-4 Utmelding og opphør av medlemskap

Utmelding av Ren Fordel skjer skriftlig til styret med 3 måneders varsel. Utmelding mottatt etter den 1. juni, har først virkning per 1. januar det påfølgende år. Det skjer ikke tilbakebetaling av forutbetalt kontingent ved utmeldelse.

Styret kan i særskilte tilfeller fravike disse bestemmelsene.

§ 2-5 Adgang til å nekte innmelding

En virksomhet som er part i en pågående tvist med et eksisterende medlem av Ren Fordel, og det eksisterende medlem mottar juridisk bistand fra Ren Fordel, kan ikke tas opp som medlem i Ren Fordel før etter at tvisten er endelig avgjort, med mindre virksomheten aksepterer at Ren Fordel fortsetter å gi råd til medlemmet også etter opptaket. Virksomheten plikter å gjøre Ren Fordel kjent med at det foreligger slik tvist.

Opptak i Ren Fordel kan i tillegg nektes dersom det foreligger særlige grunner.

Styret er klageorgan for virksomheter som får avslag på søknad om innmelding.

§ 2-6 Eksklusjon

Et medlem som forsettlig eller grovt uaktsomt handler i strid med disse vedtekter, eller som vedvarende opptrer i strid med Ren Fordels interesser, kan ekskluderes av styret. På samme måte kan et medlem som forsettlig eller grovt uaktsomt driver sin virksomhet i strid med allment aksepterte etiske standarder innen den aktuelle bransjen, ekskluderes.

Dersom det iverksettes eksklusjon etter første ledd, skal det aktuelle medlemmet varsles. I varselet skal det gis rimelig frist til å komme med uttalelse i saken. Vedtak om eksklusjon skal oversendes medlemmet skriftlig og inneholde en kortfattet begrunnelse.

§ 3 BRANSJEORGANISASJONEN REN FORDELS ORGANER

§ 3-1 Organene

Ren Fordels organer består av generalforsamling og styre. Generalforsamlingen er Ren Fordels øverste myndighet.

§ 3-2 Generalforsamling

Ordinær generalforsamling avholdes i løpet av året i siste kvartal, og innkalles av styret med minst 1 måneds varsel som kan sendes elektronisk til medlemmene. Generalforsamlingen kan avholdes utenfor landets grenser.

Dagsordenen for generalforsamlingen skal inneholde følgende punkter:
 1. Valg av 2 til å underskrive generalforsamlingens protokoll
 2. Årsregnskap og årsberetning fra styret
 3. Fremleggelse av (revidert) regnskap
 4. Behandling av innkomne forslag fra styret
 5. Behandling av innkomne forslag fra medlemmer
 6. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
 7. Valg av valgkomité – leder og medlemmer
 8. Valg av revisor
 9. Godkjenning av godtgjørelse til revisor
 10. Forslag til endring av foreningens vedtekter.
 11. Eventuelt
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være innkommet til styret minst 14 dager før generalforsamlingen.

Fullstendig dagsorden med saksliste må være tilgjengelig for medlemmene minst én uke før møtet. På generalforsamlingen kan ikke behandles forslag som ikke er oppført på sakslisten.

Alle medlemmene kan møte på generalforsamlingen. Generalforsamlingen er vedtaksfør med det antall medlemmer som møter. Alle medlemmer har 1 stemme.

Med mindre annet er bestemt i disse vedtektene skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. For å vedta forslag til endring av vedtektene kreves minst 2/3 av de avgitte stemmer på generalforsamlingen.

Det kan ikke stemmes ved fullmakt. Denne bestemmelse gjelder ikke for stemmer som avgis av morselskap på vegne av datterselskap i konsernforhold.

§ 3-3 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret eller minst en tidel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Innkallingen skjer på samme måte som ved ordinær generalforsamling.

§ 3-4 Styret

Styret velges av generalforsamlingen og består av styreleder, nestleder og representanter, i alt mellom 3 - 5 medlemmer pluss inntil 2 varamedlemmer. Styreleder velges av generalforsamlingen. Styret ledes av styreleder eller i dennes fravær av nestleder.

Styret skal blant annet:
 • tilsette daglig leder,
 • være ansvarlig for å føre Ren Fordels regnskap og for å avgi årsberetning,
 • vedta strategi med tilhørende årsbudsjett,
 • fremlegge forslag for generalforsamlingen til valg av medlemmer til valgkomiteen,
 • vedta generalforsamlingens dagsorden og
 • foreta eventuelle suppleringsvalg.
 • Styret legger en møteplan og møtes i tillegg når styreleder finner det ønskelig.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er til stede. Hvert styremedlem har én stemme. Ved stemmelikhet avgjør styrelederens stemme.

Styremedlemmene og inntil 3 varamedlemmer velges for 2 år ad gangen.

§ 3-5 Valgkomitéen

Valgkomiteen skal forberede og legge frem valg av nye styremedlemmer.

Valgkomiteen velges for 2 år og består av 1 leder og 2 medlemmer valgt av generalforsamlingen.

Valgkomiteen skal for sitt arbeid legge til grunn at Ren Fordels styre skal reflektere medlemsstrukturen hva angår medlemmenes fordeling på distrikter, bransjer, størrelse, virksomheter, samt har mest mulig likelig fordeling mellom kjønn.

§ 3-6 Daglig leder

Daglig leder har ansvaret for den daglige ledelse av Ren Fordel og gjennomføringen av vedtatte strategier.

Daglig leder har møte- og forslagsrett i Ren Fordels styre og er sekretær for valgkomiteen.

Daglig leder ansettes av styret, som fastsetter stillingsbeskrivelse. .

§ 3-7 Representasjon utad

Styret representerer Ren Fordel utad, jfr. de til enhver tid gjeldende regler for aksjeselskaper, som får anvendelse så langt de passer.

Daglig leder representerer Ren Fordel utad i saker som inngår i den daglige ledelse.

§ 4 DIVERSE

§ 4-1 Årsregnskap

Ren Fordels årsregnskap føres og avsluttes med budsjettår som regnes fra 1/1 til 31/12.

§ 4-2 Revisjon

Revisjon skjer ved statsautorisert revisor valgt av generalforsamlingen. Denne skal senest en måned før generalforsamlingen avgi skriftlig revisjonsberetning til styret.

§ 4-3 Taushetsplikt

Personer som har verv i Ren Fordel, har taushetsplikt overfor uvedkommende med hensyn til det de får kjennskap til gjennom sitt verv.

Taushetsplikten gjelder også etter at vervet er avsluttet, og brudd på denne kan medføre erstatningsansvar. Ved fratreden plikter vedkommende å tilbakelevere og/ eller slette alt sensitivt materiale som er mottatt.

§ 4-4 Oppløsning og Sammenslutning

Ved to påfølgende generalforsamlinger kan man med 2/3 flertall av de avgitte stemmer beslutte at Ren Fordel skal oppløses.

I så fall treffes samtidig, med alminnelig flertall, beslutning om anvendelse av Ren Fordels formue i samsvar med formålet i § 1. Forslag om oppløsning kan bare fremmes av styret og må være gjort kjent for medlemmene på samme måte som for forslag om vedtektsendring.

Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning.


Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i denne forbindelse treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendringer. Styret skal i den forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som generalforsamlingen skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.
Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt