Etikk

Flere og flere bedrifter og organisasjoner velger å sette ord på de forventninger de har til sine ansatte/sine medlemmer når det gjelder adferd. Her er noen forhold det er verdt å tenke over hvis det skal utformes etiske retningslinjer.
Hvilke retningslinjer trenger vi?

I Norge ser vi først og fremst på etiske retningslinjer som et verktøy for å påvirke adferden og kulturen i bedriften. Da er det viktig at reglene er:


Enkle å forstå (konkrete, trekker klare grenser som ikke krever juridisk eller annen spesialkompetanse)


Relevante for medarbeidernes hverdag og de utfordringer og dilemmaer som kan oppstå har begrenset omfang (slik at de er lette å sette seg inn i)


Forsøk å finne få og enkle regler som kan etterleves i praksis - regler som ikke følges opp kan bidra til å skape og forsterke slappe holdninger og ukultur.


Et godt verktøy - men ikke alene

Etiske retningslinjer kan være et fornuftig verktøy. Ledelsen setter ord på de forventninger bedriften har til medarbeideres adferd, og det blir dermed lettere både å diskutere disse forventningene, og å slå ned på brudd på dem. Imidlertid er det verdt å huske på at retningslinjer alene ikke har stor effekt på kulturen i bedriften. Retningslinjene må følges opp av ledelsen:


Gjennom at det er sammenheng mellom liv og lære - få, enkle regler som lar seg etterleve i praksis er bedre enn mange og kompliserte som ingen følger opp gjennom å sette et eksempel ved egen adferd gjennom å slå ned på brudd og gi synlig ros når reglene etterleves, og å legge til rette for at brudd kan rapporteres internt gjennom å oppmuntre til diskusjon om reglene og hvordan de etterleves i praksis.


Hvilke alternativer finnes til etiske retningslinjer?

Mange bedrifter velger å begynne med å formulere noen grunnleggende verdier som skal prege kulturen i bedriften, gjerne i sammenheng med en klar visjon for bedriften.


Dette kan være et første skritt mot å tydeliggjøre ledelsens forventninger til adferd, og kan gi de etiske retningslinjene et fundament eller verdigrunnlag å bygge på. De etiske retningslinjene kan da være et middel til å konkretisere verdigrunnlaget.


Noen velger også å basere seg på et verdigrunnlag som står alene, uten spesifiserte etiske retningslinjer. Dette er nok mer krevende, fordi den enkelte leder da blir ansvarlig for å "tolke" verdigrunnlaget for sine medarbeidere i det daglige arbeid. På den annen side er verdier mer fleksible, og man unngår kanskje at noen kan forsvare uakseptabel oppførsel med "huller" i retningslinjene.


Hva skal være innholdet i våre etiske retningslinjer?

Det er behovene i den enkelte bedrift og de utfordringer bedriften møter i sin bransje og med sin bedriftskultur som må være utgangspunktet for å formulere konkrete regler.


Allikevel har Ren Fordel valgt å lage etiske retningslinjer for alle medlemsbedrifter da det er flere felles utfordringer i bransjen og medlemmene har ønsket felles etiske retningslinjer.


Retningslinjene vil bli fulgt opp, og det vil være konsekvenser av brudd på retningslinjene. Grove og gjentatte brudd vil kunne være oppsigelsesgrunn. Mildere reaksjoner bør imidlertid være hovedregelen, så vel som positiv tilbakemelding når regelen etterleves. Husk at målet er en god bedriftskultur, ikke at ansatte skal skjule sine feil av frykt for konsekvensene!


Etiske retningslinjer for Ren Fordel sine medlemmer

Ren Fordel sine medlemmer skal forberede ethvert oppdrag ved å sette seg grundig inn i kundens behov/bestilling som senere blir spesifisert i et tilbud.

Ren Fordel sine medlemmer skal ikke misbruke kundeinformasjon mottatt i forbindelse med utførte oppdrag eller anbudsprosesser på noen som helst måte.


Ren Fordel sine medlemmer skal alltid bekrefte arbeidsmetoder og arbeidsverktøy samt bekrefte økonomiske vilkår og andre betingelser til kunder før ethvert oppdrag påbegynnes.


Ren Fordel sine medlemer skal ikke bidra til prissamarbeid, markedsdeling eller annen virksomhet som begrenser konkurranse i strid med gjeldende konkurranselovgivning.


Ren Fordel sine medlemmer skal ikke gi tilbud på tjenester med tap.


Ren Fordel sine medlemmer skal forberede ethvert oppdrag ved å sette seg grundig inn i kundens behov/bestilling som senere blir spesifisert i et tilbud.


Ren Fordel sine medlemmer skal alltid utføre oppdrag på en måte som tar hensyn til kundens interesser. Medlemmenes medarbeidere skal alltid utøve sitt virke på en måte som aldri går utover konfidensialiteten til kunder.


Ren Fordels sine medlemmer skal ikke kommentere konkrete oppdrag i media. Dette gjelder egne så vel som andre bedrifters oppdrag, uten innhentet aksept fra den bedriften det gjelder.


Ren Fordel sine medlemmer respekterer retten til organisasjonsfrihet og retten til å delta i kollektive forhandlinger.


Ren Fordel sine medlemmer skal arbeide for å redusere miljø- og klimamessige konsekvenser av sin virksomhet ved å fremme bærekraftige prosesser og produkter samt bevissthet om energi og bærekraft, bevare naturressurser gjennom nøye forvaltning og styring av egen drift og øke energieffektiviteten og redusere utslipp av klimagasser i forbindelse med sin virksomhet. Medlemmene alltid sørge for å opptre i samsvar med alle gjeldende lover og forskrifter knyttet til miljø.


Brudd på de etiske retningslinjene kan medføre utestengning fra Ren Fordel, jf. vedtektene for Ren Fordel § 2-6. Før det blir fattet vedtak om utestengning, skal saken være så godt belyst som mulig. Medlemmet som vurderes ekskludert skal gis anledning til å uttale seg før vedtak treffes, og medlemmet skal gis rimelig tid til å rette på de påklagede forhold, herunder gis anledning til å vise til hvilke tiltak bedriften vil innføre for å hindre slik opptreden i fremtiden.

Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt