Samfunnsansvar

Å ta samfunnsansvar er noe som gjelder oss alle, og Ren Fordel viser det gjennom sine vedtekter og sine etiske retningslinjer og normer.
 

Er du usikker på hvor du skal begynne?
 

Det er en rekke områder vi kan vise at vi tar samfunnsansvar, og ett av dem er å "Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre", som er FN' Bærekraftsmål nr.12.

Ren Fordel setter fokus på Bærekraftsmål nr.12

Det ble ved besluttet ved generalforsamling 2019 at Ren Fordel skal sette fokus på Bærekraftsmål nr.12.


Ren Fordel skal bidra til at deres medlemmer og bransjeområdet for informasjon og kunnskap om hvilke tiltak den enkelte virksomhet kan sette inn for å produsere og levere sine tjenester innenfor Bærekraftsmål nr. 12.


Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser.


Bærekraftig produksjon innebærer å minske ressursbruk, miljøødeleggelse og klimagassutslipp når en lager en vare. På sikt vil dette føre til økonomisk vekst, begrense klimaendringer og øke livskvaliteten til mennesker på jorda. For å presse bedrifter til å produsere bærekraftig kan staten blant annet innføre lover og avgifter, og investere i miljøvennlig teknologi.


I dag forbruker vi mer enn hva som er miljømessig bærekraftig - hver enkelt forbruker har et ansvar som innebærer behovet for endring i livsstil.


Vi har alle et ansvar for å ta vare på miljøet.
Ren Fordel vil i den sammenheng bidra til at medlemsbedriftene i Ren Fordel gjør seg kjent med bl.a. bærekraftsmål nr. 12 - med sterk relevans til bransjeområdet renhold og eiendomsservice.


Her kan du lese mer om de enkelte bærekraftsmålene med delmål


Ren Fordel og Corporate Social Responsibility

Vi i Ren Fordel er opptatt av vår rolle og bidrag i en sammenheng utover daglig og ordinær oppdragshåndtering. Samfunnsansvar er både et individuelt og et bedriftsanliggende, og det gjør det naturlig å se vårt virke i en større sammenheng.


Som interesse- og bransjeforening arbeider Ren Fordel med fokus på tre områder
– miljø, innovasjon og digitalisering.


I et samfunnsperspektiv vil vi i denne sammenheng inkludere de myke verdier, med mennesket i sentrum – på en bærekraftig måte. Samfunnsansvar er både et individuelt og et bedriftsanliggende. Ren Fordel ønsker å bidra innen utvalgte områder på en måte som er meningsfull og relevant for firmaet, våre medarbeidere og for mottagerne av våre bidrag.


CSR-bidragene skal være konsistente med Ren Fordel’ kjerneverdier og profil, og ytes både i vårt nærmiljø, men også med virkning utover våre umiddelbare omgivelser.


Ren Fordel ønsker å bidra i et større helhetsperspektiv enn bare den daglige, løpende tjenesteyting. Derfor har vi fokus på Corporate Social Responsibility (CSR), bedriftens samfunnsansvar.


Ren Fordel’ CSR-strategi vil bygge på:
 

Pro bono arbeid

I utvalgte tvistesaker bistår vi på pro bono basis, ikke sjelden på vegne av veldedige organisasjoner og institusjoner, men også for bedrifter eller enkeltmennesker. Vi søker å involvere firma og medarbeidere i prosjekter der vi kan bidra med vår kjernekompetanse til å fremme utvikling av samfunnstjenlig virksomhet eller ivareta rettigheter som settes under press.


Pro bono publico, vanligvis forkortet til pro bono, er et latinsk uttrykk som betyr «for det offentlige gode». Uttrykket brukes om arbeid som utføres frivillig og ubetalt som en tjeneste til det offentlige samfunnet.
 

I motsetning til annet frivillig arbeid og dugnadsarbeid, innebærer pro bono at fagfolk tilbyr sine spesialiserte ferdigheter eller tjenester gratis til folk som ikke normalt har råd til dem. Det er særlig vanlig i den juridiske profesjonen at advokater vil påta seg å representere eller gi råd til personer som blir ansett som trengende eller i saker som advokaten oppfatter som viktige. Et advokatfirma vil ofte ha som politikk å utføre en viss mengde pro bono-arbeid.

Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt