Renholdsbransjen

Vær stolt av faget ditt! Vi ønsker å bedre forholdene for renholdsbransjen og være en fanebærer for de seriøse aktørene i bransjen.

I en bransje som til tider operer i en gråsone og har dårlige vilkår for personal og ytelser, samt uregistrerte fakturagrunnlag, arbeider Ren Fordel for å bedre forholdene for renholdsbransjen.

 

Det har lenge nok vært utfordrende for bedrifter som ønsker å drive seriøst i en bransje uten faste rammer og sertifiseringer.

Bransjebeskrivelse

Bransje omfatter mer enn 900 bedrifter og mer enn 3000 enkeltmannsforetak som består av mange små foretak med eieren som hovedregel inkludert i driften. De fleste aktørene i bransjen står uten arbeidsgiverorganisasjonsmessig tilknytning.

 

Bransjen kjennetegnes av forholdsvis stor variasjon i seriøsitet og grunnleggende bedriftsøkonomiske kunnskaper om blant annet skatteregler, arbeidsmiljølovgivning, bruk av utenlandsk arbeidskraft, HMS-regler mv. Dette må ses i sammenheng med det faktum at oppstart av ny virksomhet er relativt enkelt fordi etableringskostnadene forbundet med renholdsvirksomhet er forholdsvis lave.

 

Mange av de som arbeider i bransjen har innvandrerbakgrunn. Dette gjelder særlig de største byområdene. Oppdragene er ofte rettet mot offentlig sektor og privat næringsvirksomhet, og i mindre grad mot det private personmarkedet. I tillegg er bransjen sterkt representert innen offentlig sektor gjennom egen drift.

 

Problemstillinger i forhold til:

 

Kunder

Renholdsbransjen har et ansvar overfor sine kunder mede hensyn til å kunne gi informasjon om hvilke midler, hvilket utstyr og hvilke metoder som benyttes i forbindelse med et oppdrag. Medarbeiderne vil ofte ha en slik førstelinjefunksjon i forhold til kundene.

Opplæring av de ansatte bør hele tiden følges opp med yrkeskurs. De skal vite hvor det aktuelle regelverket og dokumentasjon på HMS-området oppbevares i bedriften.

 

 

Kvalitet på utført arbeid skal stemme overens med avtalen. Det er for eksempel ikke akseptabelt at renholdsbedriftens ansatte bruker kundens ressurser slik som telefon, datamaskin eller annet, dersom dette ikke skjer i henhold til avtale. Adgang til kundens lokaler er kun tillatt for renholdspersonale som er godkjent av bedriften. Det er ikke akseptabelt at kundens ansatte ledsages av familiemedlemmer, venner eller dyr i kundens lokaler. Renholdsbedriften og dennes personell skal forstå at man har taushetsplikt/plikt til å verne om konfidensiell informasjon man får på en naturlig eller tilfeldig måte i forbindelse med et renholdsoppdrag.

 

Leverandører

Hensynet til miljø og helse tilsier at renhold bør skje med miljøvennlige produkter og kjemikalier med lavest mulig fareklasse.

 

Produsenter og leverandørene av renholdsprodukter må forholde seg til de standardene som er etablert for miljøfarlige produkter enten dette gjelder utslipp til naturen, til hudvennlighet eller andre helserelaterte forhold. En leverandør skal kunne gi presis informasjon om produktet i form av et Sikkerhetsdatablad. Det er Statens Forurensningstilsyn (SFT) som overvåker og setter de aktuelle standardene.

 

 

Egen organisasjon

Ledelsen av en god renholdsbedrift stiller krav om omsetning og vekst, miljøbevissthet og utvikling av en arbeidsplass med en positiv bedriftskultur. Dette er krav som også er viktige for de enkelte medarbeiderne. Det er et mål å utvikle en bransjekultur i hver enkelt bedrift som fostrer kompetente og engasjerte medarbeidere som tar ansvar for utvikling av egen kompetanse og som motiverer sine kolleger i hverdagen. De enkelte medarbeidere og renholdere bør selv bidrar til å ivareta miljøet gjennom kunnskap og ansvarlig atferd.

 

I alle sammenhenger hvor kunder og andre har grunn til å se på bedriftens medarbeidere som dens representanter, bør det oppleves som en naturlig plikt å utvise en atferd som inngir tillit til bedriften, og dermed også bransjen.

 

Samfunnet

Renholdsbransjen har i perioder kommet i medias søkelys på grunn av ulike typer uryddige forhold blant annet i forhold til skattereglene. Bransjen har derfor sett verdien av å etablere en godkjenningsordning. Det har vært en betydelig utvikling med hensyn til utvalg av kjemikalier, herunder mer miljøvennlige produkter. Miljøbevissthet og bruk av miljøvennlige midler er en del av seriøse renholdsbedrifters samfunnsansvar.

 

 

HMS

Arbeidstilsynet har avslørt at mange virksomheter har manglende rutiner innenfor HMS, og vi ønsker å hjelpe våre klienter til å være godt rustet til neste kontroll fra Arbeidstilsynet.

Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt