Tydeligere krav til bruk av bedriftshelsetjeneste (BHT)

19. januar 2023
Renholdbransjen tilhører en næring som er pålagt å tilknytte seg en godkjent bedriftshelsetjeneste (BHT). Godt samarbeid med BHT skal heve kvaliteten på arbeidsmiljøarbeidet. Det vil redusere risikoen for at arbeidstakerne får skader, sykdommer og plager som skyldes arbeidet. Har dere et godt arbeidsmiljø vil det virke positivt inn på både helse, motivasjon og sykefravær blant ansatte, men også på produktivitet og resultater i virksomheten og kostnader for samfunnet.

 

Hvorfor er dere pålagt å bruke BHT?

Grunnen til at renholdsbransjen er pålagt å bruke BHT, er at næringen har risikoforhold som krever at dere jobber spesielt godt med arbeidsmiljøet. BHT skal hjelpe dere med dette.

1. januar 2023 endres forskriften som beskriver hvordan arbeidsgiver skal bruke BHT. Endringene skjer i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 13-2.

Regelverksendringen tydeliggjør
 • hva som skal være BHTs rolle
 • hvordan BHT skal bistå virksomhetene

Er dere ikke tilknyttet en BHT? Finn oversikt over godkjente BHT-er.


Dette skal BHT brukes til:

For å redusere risikoen for skader og sykdom som følge av arbeidet, kan bedriftshelsetjenesten hjelpe med å
 • kartlegge arbeidsmiljøet, gjøre undersøkelser og vurdere risiko
 • planlegge og gjennomføre endringer (både fysiske og i organisasjonen)
 • foreslå og gjennomføre tiltak som kan forebygge arbeidsrelaterte helseskader
 • følge med på ansattes helse der regelverket stiller krav om det, eller der arbeidssituasjonen tilsier det
 • foreslå og gjennomføre tilrettelegging av arbeidet for den enkelte ansatte
 • informere og gjennomføre opplæring om helse-, miljø- og sikkerhet
 • følge opp henvendelser fra ansatte, verneombud og arbeidsmiljøutvalg
   
Godt samarbeid med BHT er viktig, men det er fortsatt arbeidsgiver som har ansvaret for at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig.

Les mer om BHTs rolle og hva de kan hjelpe dere med på arbeidstilsynet.no.
 

Arbeidstilsynet fører tilsyn med BHT-avtaler og BHT-bruk

På tilsyn med «BHT-pliktige» næringer kontrollerer Arbeidstilsynet om, og hvordan arbeidsgiver praktiserer den lovpålagte tilknytningen og bruken av BHT.

På tilsyn vil Arbeidstilsynet kunne kontrollere
 • om arbeidsgiver kan dokumentere lovpålagt tilknytning til en godkjent BHT
 • om dere har utarbeidet en skriftlig plan for BHT-bistand
 • om det er laget en årsrapport som beskriver BHT bistand til virksomheten
 • at BHT bistår med å gjennomføre konkrete pålegg som Arbeidstilsynet har gitt virksomheten, for eksempel pålegg knyttet til kartlegging, risikovurdering og tiltak
 • at arbeidsgivere som ikke i utgangspunktet er pålagt bruk av BHT, men som har særlige risikoforhold, tilknytter seg BHT
   
Som arbeidsgiver kan du gjerne invitere BHT med når Arbeidstilsynet kommer på tilsyn.

Lenker:
Kilde: Arbeidstilsynet.no
Ren Fordel
Ren Fordel
Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt