Ren Fordel i samarbeid med Standard Norge om ny smittevernveileder - Norsk Hurtigspesifikasjon Covid19

19. august 2020


Heidi Eidskrem, salgs og markedsleder i Standard Norge


Komitéen nedsettes og oppdraget er bestilt av HOD- Helse og Omsorgsdepartementet og FHI – Folkehelseinstituttet.
Medlemmer i Ren Fordel vil representere det faglige miljøet, og Ren Fordels reperesentanter i komitéen vil bestå av 5-6 personer med bred kompetanse og faglig bakgrunn innen renhold, hygiene, smittevern og smittevask. I tillegg er også NHO Service og Handel med i dette arbeidet til Standard Norge.

I komitéen for smittevernveileder - Norsk Hurtigspesifikasjon Covid19:

Fra Standard Norge:
Marit Kveine Nygren, PhD, Prosjektleder/ Project manager

Marit Røyneberg


Fra Ren Fordel:
Johnny Haugland, Gründer og styreleder i Ren Fordel
Roger Tveide, adm.direktør i Elite Service Partner AS
Ingar Storholt, lang erfaring i faget på alle nivå
Cato Aulie, lang erfaring i faget på alle nivå
Roger Christoffersen, dgl og bedriftsøkonom i Nell Renhold AS, lang erfaring i faget på alle nivå
Solveig Skulstad, daglig leder i Stord Reinhald AS, Helsefagarbeider,
Hilde Dyrkorn, Husøkonom og kommunalsjef i Fjord Kommune Møre, Dyrkorn Reinhald,
Lars Fredrik Schrøder Tvinde, Decon-X International AS, Forebygger og stopper smitte med teknologi og kunnskap


Fra NHO Service og Handel:
Ingeborg Malterud, fagsjef renhold og fasilitetstjenester
Marianne Grimsøen, Prosjektleder renhold

Oppstartsmøte ble gjennomført torsdag 6. august på Teams.

Oppgaven består i å utarbeide og skissere utfordringsbildet(ene) og behovene en har for arbeid med smittevern. Ren Fordel er den faglig part i en komite som skal utarbeide en ny Norsk Smittevernveileder- Norsk HurtigSpesifikasjon Covid 19 (NHSC19) for å sikre en enhetlig og smittevernsfaglig tilnærming til hvordan åpne Norge igjen.
Basert på dette vil det lages et utkast som blir utgangspunktet for utarbeidelse av Norsk HurtigSpesifikasjon Covid 19 (NHSC19).
Oppstartsmøte Norsk Hurtigspesifikasjon Covid 19 er satt til 6. august, for orientering og plan i fbm komitéens arbeid av Norsk HurtigSpesifikasjon Covid 19 (NHSC19).
 
Fremdriftsplanen er tre uker på å utarbeide en veileder i to deler, en med praktiske tips og råd om hvordan man sikrer smittevern i ulike situasjoner og produksjonsmiljø og en «ledelses»-del med henvisninger til regelverk, andre relevante standarder og hjemling av tiltak slik at sluttbrukerorganisasjonene enklere kan settes i stand til å dokumentere at man har ting på stell.
HOD tar regningen, så dette innebærer ikke noen kostnad for dere.


Etter planen skal hurtigspesifikasjonen nærme seg ferdigstilt. Forventet ferdigstillelsesgrad etter bearbeidelse i etterkant av møtet er forventet å være 80%.

 

Møte 1:

Få innsikt i bransjen, hvilke smittesituasjoner som preger arbeidsdagene, eksisterende materiale, definert utfordringsbilde og behov knyttet til smittevern

Prosess etter møtet: Prosjektleder starter innfylling av mal basert på situasjonsbeskrivelse

Ferdigstillelsesgrad: 20%

Møte 2:

Testing av hypotese og behov for utarbeidelse av smittevernrutiner

Prosess etter møtet: Prosjektleder redigerer dokumentet basert på tilbakemeldinger i møtet

Ferdigstillelsesgrad: 40%

Møte 3:

Presentere NHSC19 for bransjen/virksomheten/bestiller

Prosess etter møtet: Prosjektleder innarbeider evt kommentarer og endringer. Sikre intern språkvask.

Ferdigstillelsesgrad: 80%

Møte 4:

Endelig gjennomgang av NHS-C19 (kan gjøres pr mail)

Prosess: Prosjektleder sender og utarbeider endelig dokument i samarbeid med bestiller. Dokumentet sendes deretter til FHI for kvalitetssjekk.

Ferdigstillelsesgrad 100%

 

Nå finnes det jo svært mange standarder for renhold allerede, men her tenker vi en ekstra liten veileder for de arealene som ikke har INSTA-krav på seg.
 
Målet er at dette dokumentet skal være klart og presenteres ved
Nordisk Korona-konferansen som arrangeres av Ren Fordel 12. oktober 2020, Gardermoen
Johnny Haugland
Johnny Haugland, Styreleder i Ren Fordel

Styreleder hos Ren Fordel

Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt