Koronapandemien - krever de mest inngripende tiltakene i fredstid

22. mars 2020

Statsministeren uttalte i forrige uke at vi nå står ovenfor de mest inngripende tiltakene Norge har hatt i fredstid. Dette berører oss alle, som samfunn og som enkeltmennesker. Med stengte skoler, barnehager, bedrifter og arbeidsplasser, er vi alle berørte av en ekstraordinær og utfordrende situasjon.


I Ren Fordel tar vi situasjonen på alvor. Vi opplever at svært mange av våre medlemsbedrifter og samarbeidspartnere er i svært krevende tider, og opplever store konsekvenser som følge av koronaviruset.

Ren Fordel har i samarbeid med advokatfellesskapet Lovende sett på utfordringer som medlemsbedriftene har tatt opp, bl.a. spørsmål om hvordan de utfordringene en nå møter berører inngåtte kontrakter og også konsekvenser og forholdene rundt permitteringer.


Hold deg oppdatert på Folkehelseinstituttet sine sider - https://www.fhi.no/

Vi har alle iverksatt flere tiltak, i tråd med retningslinjer som gis fra offentlige myndigheter.
For at vi skal kunne fungere normalt og yte den bistand Ren Fordel’ medlemmer har behov for i denne krevende situasjonen opprettholder vi vår aktivitet med betjening av medlemmenes henvendelser, og driften går som normalt på hjemmekontor og vi er fullt ut tilgjengelige for dere.

Spredningen av koronaviruset har utvilsomt fått konsekvenser for økonomien til flere av medlemmene til Ren Fordel. Flere medlemmer har allerede kontaktet oss for å få hjelp når de opplever at bedriftens kontrakter blir satt på prøve.

Ren Fordel har i samarbeid med advokatfellesskapet Lovende sett på utfordringer som medlemsbedriftene har tatt opp, bl.a. spørsmål om hvordan de utfordringene en nå møter berører inngåtte kontrakter og også konsekvenser og forholdene rundt permitteringer.

Det klare utgangspunktet ved inngåelse av avtaler etter norsk rett, er avtalefrihet. Bedriftens avtaler bør derfor nå gjennomgås for å undersøke hva som gjelder, for å identifisere fremtidig risiko og for å legge en plan for mulige reforhandlinger.

Er force majeure og konsekvensene av force majeure regulert i deres avtaler?

Hva sier deres avtaler om force majeure, om forsinkelser, når inntrer betalingsplikt, mislighold av avtalen, rett til avbestilling eller kansellering av avtalen og eventuelt erstatningsansvar?

Kort og godt hvilke rettigheter og plikter har dere. Hva kan stilles av berettigede forventninger til den andre part, og hvem har risiko for ulike hendelser som kan føre til irregulær utvikling.

Vi mener at koronaviruset og spredningen av dette, i seg selv, ikke utgjør en force majeure-hendelse. Hvorvidt man står overfor en force majeure-hendelse, avhenger av hvilke virkninger den har, sier advokat Mollestad Oppegaard.

Som en tommelfingerregel vil nok en kontraktspart ofte være ansvarsfri, dersom man følger pålegg fra myndighetene om karantene eller lignende tiltak som følge av epidemi eller pandemi, og dette hindrer gjennomføringen av egne kontraktsforpliktelser. Motsatt vil tiltak som ikke følger myndighetenes anbefalinger kunne medføre ansvar. Her finnes det imidlertid mange nyanser, og ulike «force majeure» klausuler og situasjoner vil kunne føre til forskjellige resultat. For underleveranser må det gjøres egne vurderinger av om underleverandørens forhold også medfører ansvarsfrihet for leverandøren.

Det kan neppe sies å foreligge force majeure der en av kontraktspartene frivillig ønsker å avslutte kontrakten uten av dette har grunnlag i myndighetspålegg! I slike tilfeller må partene forholde seg til innholdet i kontrakten. Det er i disse tilfellene du får se hvor gode din bedrifts avtaler er!

Husk å undersøke om bedriften har forsikringsavtaler som kan dekke eventuelle tap. Mange forsikringsavtaler dekker f.eks. advokatbistand ved tvister med kontraktsmotparter.

Dersom dere opplever irregulær utvikling i et kontraktsforløp, er det viktig med raske handlinger. Bedriften må vurdere om det foreligger mislighold og eventuelt hvilke tiltak som skal iverksettes. Er det grunnlag for reklamasjon, heving eller erstatning? Hvilke frister gjelder for fremsetting av krav? Det er verdt å merke seg at hvis en kontrakt uberettiget erklæres hevet så kan også det innebære ansvar.

For fremtidige kontrakter er det mye som taler for at viruset ikke kan utgjøre et force majeure-tilfelle, da pandemien allerede er et kjent faktum ved kontraktsinngåelsen. For nye kontrakter er det derfor viktig at kontraktspartene diskuterer, og avtalefester hva som skal skje hvis kontraktsforpliktelsene blir påvirket av koronaviruset.

Det bør det innarbeides klare forutsetninger for ansvarsfordeling ved forsinkelser, herunder når kontrakten kan heves, når betalingsplikten inntrer og eventuelt erstatningsansvar som følge av manglende levering.

Vårt råd til medlemmene av Ren Fordel er å gjennomgå bedriftens avtaler for å identifisere fremtidig risiko og legge en plan for mulige tilpasninger

– og å ta godt vare på hverandre.

Heidi Lill Mollestad Oppegaard
Advokat Heidi Lill Mollestad Oppegaard, Advokatfellesskapet Lovende

Heidi Lill har lang erfaring fra arbeidsgiverforeningen Virke, som advokat, som leder, og fra arbeid med forretningsmessig utvikling.

Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt