Hva er den optimale INSTA 800 kontrollen

02. januar 2020
Dette er et godt spørsmål, og ønsker å kommentere det på denne måten:
NS INSTA 800 - er et flott 'verktøy', hvor en på forhånd fastsetter kravene til kvalitet, som så innlemmes i kontrakt. Kvalitetskravene er fastsatt med kvalitetsnivå 1-5, hvor 1 er det laveste og 5 det høyeste kvalitetskravet. Kvalitetskravene/ nivåene settes på objektgruppene inventar, vegg, gulv og himling, og med det danner man en kvalitetsprofil for det aktuelle rommet/ rommodellen. Kvalitetskravene fastsettes på romnivå, i forhold til type rom, besmussningsgrad og bruk. Kvalitetskravene/ nivåene gir rom for noen urenheter, men nivå 5 er tilnærmet prikkfritt.


Ved kontroll vil en registrere ulike urenheter, som avfall, løst smuss, støv og flekker, som ligger under urenhetsgruppe 1, og som telles, og i urenhetsgruppe 2 registreres flatesmuss prosentvis av den totale flaten av objektgruppen.

Registreringene av urenheter og summen av dem, henholdsvis for lett tilgjengelighet (LT) og vanskelig tilgjengelig (VT) flater, gjennomføres for hvert rom som er satt opp for kontroll.


Etter gjennomført kontroll summeres funnene/ registreringene av urenheter for hver objektgruppe for det aktuelle rommet, og holdes så opp mot Tabell 3 i Standarden.
I Tabell 3 ligger det fastlagt hva som er tillatt av urenheter innen de ulike kvalitetsnivåene for hver objektgruppe. Resultatet av de funn som er gjort for rommet/ holdt opp mot Tabell 3, viser om det er godkjent eller ikke godkjent resultat.


Dersom en er lavere eller likt med det fastlagte godkjenningstallet som er satt, vil kontrollen være godkjent, men dersom en har en sum av urenheter høyere enn kvalitetsnivået tillater - er en ikke godkjent. På den måten finner en om rommet er levert med avtalt kvalitet, eller om rommet ikke holder kvaliteten.


Kontrollen er en stikkprøvekontroll, og man kan godt ha et rom som ikke er godkjent, men stikkprøvekontrollen kan være godkjent. Omfanget av stikkprøvekontroll (Tabell 4 i Standarden) avgjør hvor mange rom som kan være "ikke godkjent", og er man lavere eller likt med godkjenningstallet er likevel stikkprøvekontrollen godkjent. Godkjenningskriteriene ligger fastlagt i Standarden Tabell 4.


Og her kommer spørsmålet:
Hva er den optimale INSTA 800 kontrollen?


Vel, får en et godkjent resultat - da viser det at en leverer i tråd med avtalte kvalitetskrav, noe den oppsummerende rapporten fra kontrollen dokumenterer. Dette må anses som en optimal kontroll.


Skulle det av rapporten vise seg at en ligger over kvalitetskravene vil en kunne bruke kontrollen til å "justere seg" ned og tilpasse sin leveranse til avtalt nivå. Ut fra dette kan en justere bruken av ressurser på en enda bedre måte, noe som kan gi økonomisk gevinst - og kan anse kontrollen som optimal når den bidrar til tilpasninger og justeringer.


Når en kontroll er "ikke godkjent" vil en få en tilleggskontroll, hvor en innen en-1 mnd. skal ha bragt sin leveranse i henhold til avtalte kvalitetskrav. INSTA 800 kontrollen bidra til at en foretar justeringer som bringer leveransen innenfor kvalitetskravene.
Med dette ser vi verdien av INSTA 800 kontroll, selv om en får en kontroll som viser "ikke godkjent".


Vel -hva er egentlig en "optimal" INSTA 800 kontroll?


En ser av dette at INSTA 800 er et meget flott og effektivt "verktøy", som i alle tilfeller bidrar til å nå og å levere innenfor avtalte kriterier.


ANBEFALER INSTA 800 som et godt verktøy for å dokumentere skikkelighet av renholds leveransen!


Henviser til standardens punkt 7.1. på spørsmålet.

Johnny Haugland
Johnny Haugland, Styreleder i Ren Fordel

Styreleder hos Ren Fordel

Popup Image

Ta kontakt

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort. Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Send e-post
Kontakt oss på chat

Bli medlem i dag!

Veien til å bli medlem for deg og din organisasjon er kort.
Alt du trenger er å ta kontakt. Vi tar oss av resten!
Ta kontakt